Πακέτα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης 

Τα προγράμματα προσφέρουν

Αποζημίωση που οφείλετε δικαστικά ή εξώδικα για παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος

Δαπάνες για τη νομική σας υπεράσπιση με δικηγόρο της επιλογής σας

Αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων σχετικά με την απώλεια εγγράφων

Αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων που σχετίζονται με δυσφήμιση που προξενήθηκε κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων

Εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων

Προστασία των νομίμων κληρονόμων σας

Την σύμφωνα με το νόμο επαγγελματικής σας ευθύνη κατά τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματός σας ως ιατρός στην ελληνική επικράτεια

Την σύμφωνα με το νόμο γενική αστική ευθύνη σας και του υπαλληλικού σας προσωπικού έναντι τρίτων που απορρέει από τη λειτουργία του ιδιωτικού σας ιατρείου

Go to top